Právě hraje: ACE OF BASE - 2) BEAUTIFUL LIFE | Dohrálo: SANDRO CAVAZA ; GEORGIA KU - LOVE TO LOSE
25. červenec 2021 - Jakub
Právě hraje: ACE OF BASE - 2) BEAUTIFUL LIFE | Dohrálo: SANDRO CAVAZA ; GEORGIA KU - LOVE TO LOSE

Soutěže

Než s námi začnete s námi soutěžit, seznamte se s pravidly.

Pravidla soutěží RCL

Organizátorem soutěže je Radio Contact Liberec, spol. s r.o., Na Okruhu 872/10, 461 01 Liberec, IČ 14866285 (dále jen organizátor, RCL). U soutěží, které organizuje RCL pro ostatní klienty, je poskytovatel ceny uveden a zveřejněn ve vysílání RCL samostatně. Účast v soutěži nebo výhra není soudně vymahatelná a nevzniká na ni právní nárok.

Organizátor soutěže nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické nebo telekomunikační a jiné výpadky, poruchy či závady vzniklé ve vysílání RCL, rychlost technického připojení nebo jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s vysíláním RCL a soutěží. Pokud kvůli technické chybě, závadě, výpadku dojde k přerušení spojení ještě před uskutečněním vstupu s výhercem, v průběhu soutěže nebo před zjištěním a vyhlášením jména výherce, je organizátor oprávněn výhru za stejných podmínek udělit nejbližšímu příštímu volajícímu, s nímž se podaří vstup do soutěže v plné míře realizovat, pokud splní soutěžní podmínky, kterými výhru řádně získá.

Výherce soutěže po skončení soutěže nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí své jméno, adresu a telefonní číslo. V případě soutěžní SMS bude výherce kontaktován na soutěžícím telefonním čísle. Bez toho postupu nemůže být a nebude výhra předána. Každý soutěžící uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, e-mailové adrese, bydlišti, nebo čísla telefonu (dále jen „osobní údaje“) organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a pro převzetí výhry.

Účast v soutěžích

  • Právo zúčastnit se soutěže má pouze ten, který se dovolá jako několikátý v pořadí, přičemž toto konkrétní pořadí je zveřejněno-stanoveno moderátorem před zahájením soutěže.

  • Každý posluchač se může zúčastnit soutěží RCL a získat výhru maximálně 1x v každém kalendářním měsíci.
    iQLANDIA: 1x za půl roku
    Bazén Liberec: 1x za čtvrt roku
    Zoo Liberec: 1x za čtvrt roku

Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, organizátor má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud se porušení tohoto pravidla zjistí až po skončení soutěžního kola, ztrácí soutěžící nárok na vítězství i výhru v soutěži.

Převzetí výhry

  • Výherce si výhru převezme osobně v sídle RCL do 30 dní od data skončení soutěže. A to ve všední dny od 8 do 16 hodin. Po dohodě s výhercem mimo Liberec může být výhra zaslána poštou na výhercem poskytnutou adresu. Nárok na výhru zaniká, bez náhrady pokud si výherce v této době 30 dnů výhru nepřevezme nebo pokud pošta vrátí výhru jako nedoručitelnou, nepřevzatou výhercem zpět. Soudní vymáhání výhry je vyloučeno. Výhru nelze měnit za jinou výhru ani za finanční hotovost, je nepřevoditelná na jinou osobu. Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití jména, kontaktní adresy či osobních dokladů účastníka soutěže třetí osobou. Výherce přebírá a čerpá výhru vždy na vlastní nebezpečí.

  • Soutěže, kde je výhrou pyrotechnika nebo alkohol, se mohou zúčastnit jen osoby starší  18 let. Výhru má právo vyzvednout vždy pouze osoba starší 18 let. V případě, kdy se soutěže zúčastní nezletilá osoba a nejedná se o případ, kdy je účast nezletilé osobě zakázána, výhru nezletilý výherce vyzvedne vždy v doprovodu některého z rodičů. Výhry, které nelze odeslat, přepravit poštou, nápoje, případně další produkty ve skleněných či plastových lahvích nebo plechovkách, křehké zboží, pyrotechniku a další, si výherce musí převzít vždy osobně na adrese organizátora soutěže - RCL. Pokud tak neučiní, výhru nezíská a organizátor jí použije v jiné soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby mající trvalé bydliště na území České republiky.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách a pravidlech soutěže dle vlastního uvážení a kdykoli soutěž změnit nebo zrušit. Rozhodnutí o otázkách a pravidlech soutěže organizátora je konečné a závazné. Soutěžící okamžikem svého zapojení do příslušné soutěže vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly, která vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách organizátora RCL. Individuální změny a úpravy těchto pravidel soutěží budou vždy zveřejněny-sděleny u takové soutěže ve vysílání RCL.

Přejeme vám hodně štěstí a zábavy s našimi soutěžemi.